Disclaimer

Deze website van Outlet Landelijk Wonen dient uitsluitend voor informatie en promotie doeleinden.

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. Outlet Landelijk Wonen en eventuele gelieerde instellingen, hierna te noemen Outlet Landelijk Wonen, streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is dan wel onjuistheden bevat.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Outlet Landelijk Wonen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Outlet Landelijk Wonen geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Outlet Landelijk Wonen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat Outlet Landelijk Wonen vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, danwel deze website te sluiten. Outlet Landelijk Wonen is niet aanspra-kelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Noch door het inloggen op de website van Outlet Landelijk Wonen, noch door het anderszins gebruik maken van deze website ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Outlet Landelijk Wonen.

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij Outlet Landelijk Wonen en/of haar leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Outlet Landelijk Wonen worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.